•  
  •  
  •  
  •  

 

 

Подкрепа за успех

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на Министерството на образованието и науката (МОН)  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

През учебната 2020/2021 година в ОУ „Петко Рачов Славейков“ гр. Пещера са сформирани и работят следните 12 групи по проекта:

Група

Ръководител

Брой ученици

1.

„Четем и пишем правилно“- І клас

Сема Бурнусузова

5

2.

„Родна реч“- ІІ клас

Елена Арнаудова

5

3.

„Лесно и чудесно е да пишем и четем“- ІІІ клас

Зоя Томчева

5

4.

„Забавна математика“ -  ІІІ клас

Митка Кавлакова

5

5.

„Четенето и писането – лесно и интересно“ - ІV клас

Таня Андреева

5

6.

„Важно е да си грамотен“ – Vа клас

Анелия Мемишева

5

7.

„Математика лесна и много интересна“ – Vб клас

Гълабинка Ганчева

5

8.

„Учим с интерес за природата“ - VIа клас и VIб клас

Станка Лупанова

5

9.

„Да се подготвим за НВО по математика“-VІІа клас

Красимира Мишева

5

10.

„Да се подготвим за НВО по БЕЛ“ - VІІб клас

Анелия Мемишева

5

11.

„В света на литературата“-VIIа и VIIб клас

Дафинка Чожгова

5

12.

„В света на математиката“ –

VІI б клас

Невин Салиева

5

 

Информация за проекта – http://mon.bg/bg/100669

Платформа на проекта – http://podkrepazauspeh.mon.bg