•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2023/2024 учебна година

Свободни места до утвърдения училищен и държавен план-прием

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2023-2024 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА I А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА II А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА III А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА IV А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА V Б КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VI А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII А КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА VII Б КЛАС

Заявление за отсъствия до Директора

Заявление за отсъствия до Класния ръководител

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧАСТИЕТО НАУЧЕНИЦИТЕ В МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ИЛИ ИЗВЪН НЕГО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРАВИЛА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОУ ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ ГР. ПЕЩЕРА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ 'ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ' ГР. ПЕЩЕРА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

СИСТЕМА ОТ СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - III КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ 'ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ' ГР. ПЕЩЕРА ЗА ПЕРПЕРИОДА 2023-2028 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ И МЕРКИ НА УЧЕНИЦИТЕ