•  
 •  
 •  
 •  

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“

Необходимост от програмата:

       Заниманията в сферата на науките, технологиите, изкуствата и спорта развиват

ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в живота.

За развиване на интересите и способностите на децата и учениците в областта на

науките, технологиите, изкуствата и спорта е необходимо създаване на подходящи

условия чрез оборудване и обзавеждане на съвременни кабинети за работа в различните

направления в центровете за подкрепа за личностно развитие, в Националния дворец на

децата и в специалните училища за ученици със сензорни увреждания.

       За предоставяне на подкрепа за личностно развитие, съобразена с потребностите на

децата и учениците, е предвидено и модернизиране на материалната база чрез

обзавеждане и оборудване на специализирани кабинети в специалните училища за

ученици със сензорни увреждания.

       През последните години се прилагат устойчиви политики, насочени към

превенция и интервенция на насилието и тормоза и за създаване на подкрепяща и

сигурна училищна среда. Същевременно системното взаимодействие остава

предизвикателство, доколкото прилагането му зависи от конкретната образователна

институция. Превенцията на насилието и тормоза в училищата и създаването на

сигурна училищна среда изисква прилагането на цялостен и системен подход, който

може да се постигне като се ангажира и развива цялата училищна общност.

Цели на програмата:

 • Осигуряване на условия за развитие на интересите, способностите и

компетентностите на децата и учениците чрез средствата и формите на различните

изкуства, науки, технологиите и спорта.

 • Създаване на подходящи условия в центровете за подкрепа за личностно развитие

(ЦПЛР) и в Националния дворец на децата (НДД) за насърчаване на активния начин на

живот.

 • Създаване на подходящи условия за откриване и развиване на умения и таланти

чрез разнообразни педагогически форми и дейности по интереси.

 • Създаване на подходящи условия за диагностика, рехабилитация и корекция на

нарушено зрение и/или увреден слух на деца и ученици в специалните училища за

ученици със сензорни увреждания.

 • Създаване на условия за развитие и ангажиране на училищната общност с цел

създаване на сигурна среда и превенция на насилието чрез подкрепа и утвърждаване на

училищна култура, основана на взаимно уважение, равно достойнство, справедливост и

насърчаване на информирано и компетентно участие на всички членове на училищната

общност.

НП „Подкрепа за личностното развитие на децата и учениците“ съдържа два модула:

 • Модул 1. Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР
 • Модул 2. Училище без агресия за сигурна образователна среда

Дейностите, по които училището участва са:

Модул 2. Училище без агресия за сигурна образователна среда:

 • Изграждане на кътове за отдих, споделяне и учене.
 • Провеждане на вътрешноучилищни обучения за надграждане на уменията на

педагогическите специалисти за справяне с агресията, изграждане на позитивен климат,

развитие на емпатия, рефлексия, медиация на конфликтни ситуации и др. според

нуждите на училището и класа, превенция на кибернасилие и безопасно пребиваване в

електронна среда.

 • Провеждане на срещи, работилници, лаборатории на училищно ниво по теми,

свързани с превенция на насилието, установяване на «златни правила», развитие на

емоционалната интелигентност, на емпатията и др.

 • Провеждане на дейности с учениците, насочени към формиране и развитие

на социално-емоционални умения, активиране на техните обединения чрез различни

форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, овластяване и

смислено участие в живота на училищната общност, осъществяване на инициативи от

ученици за ученици и др.

 • Осъществяване на подкрепа на родителите чрез проучване на нуждите им и

провеждане на общностни събития, тематични родителски срещи по теми, свързани с

възможности и форми за информирано участие на родителите в училищния живот в

посока изграждане на сигурна училищна среда посредством споделени ценности, ясни

права и отговорности; сътрудничество със семейството при случаи на насилие и за

превенция на насилие; създаване на възможности и форми за участие и информираност

на всеки родител за развитието на детето му, вкл. за затруднения в развитието и

поведението на детето му, и други инициативи, насочени към развитие на

взаимодействието на училището със семейството.