•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2020/2021 учебна година

График за дежурствата, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на допълнителната работа с учениците I- IV клас, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на допълнителния час на класа, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на изгоно равнище, писмени изпитвания и контролни работи I - IV клас, II срок. 2020.2021 уч. год.

График за провеждане на изгоно равнище, писмени изпитвания и контролни работи V - VII клас, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на класни работи, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците V - VII клас, II срок. 2020-2021 уч. год.

График за провеждане на учебния час за спортни дейности, II срок. 2020.2021 уч. год.

График на дежурствата за възпитателна и корекционна дейност с ученици, отстранени от учебни часове, II срок. 2020-2021 уч. год.

График на консултациите на учители - специалисти с учениците от ЦОУД, II срок. 2020-2021 уч. год.

График на учителите в групите за ЦОУД за водене на задължителната документация, за консултиране на родители и ученици, II срок. 2020-2021 уч. год.

Седмично разписание на учебните часове за I срок на учебната 2020-2021 година

График за провеждане на взаседанията на ЕПЛР на ученици за учебната 2020-2021 г.

График за провеждане на входно равнище и писмени изпитвания за  I срок на учебната 2020-2021 г. I - IV  клас

График за провеждане на входно равнище и писмени изпитвания през I срок на учебната 2020-2021 г.

График за провеждане на допълнителна работа с учениците I - IV клас за I срок на учебната 2020-2021 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа за учебната 2020-2021 г.

График за провеждане на класни работи за I срок на учебната 2020-2021 г.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците V-VII клас за I срок на учебната 2020-2021г .

График за провеждане на учебния час за спортни дейности през I срок на учебната 2020-2021 г.

График на дежурствата на учителите и учителите в ЦОУД през I срок на учебната 2020-2021 г.

График на консултациите на учители - специалисти с ученици от ЦОУД през I срок на учебната 2020-2021 г.

График на пътуващите ученици за учебната 2020-2021 г.

График на училищния психолог през I срок на учебната 2020-2021 г.

График на учителите в групите за ЦОУД за водене на задължителната документация, за консултиране на родители и ученици за учебната 2020-2021 г.

Форми на обучение през учебната 2020-2021 г.