•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2021/2022 учебна година

График за консултации по предмети 5-7 клас за 2 срок

График на консултациите в 1-4 клас - 2срок

График на консултациите в ЦОУД 1-7 клас- 2 срок

График на УЧСД 1-7 клас - 2 срок

 

График за дежурствата по коридори през I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на входно ниво и писмени изпитвания за I срок на учебната 2021-2022 г. I - IV клас

График за провеждане на допълнителна работа по предмети с учениците I - IV клас за I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на допълнителна работа по предмети с учениците V - VII клас за I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на допълнителния час на класа  за I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на заседанията на ЕПЛР на ученици със СОП за учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна фома на обучение V-VII клас

График за провеждане на класни работи за I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на консултации по предмети V - VII клас за I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на тестове през I срок на учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на учебния час за спортни дейности през I срок на учебната 2021-2022 г.

График за учителите в ЦОУД за водене на задължителната документация и консултиране н а родители през I срок на учебната 2021-2022 г.

График на дежурствата през I срок на учебната 2021-2022 г. за възпитателна и корекционна дейност с ученици, отстранени от учебни часове

График на консултациите на учители в ЦОУД през I срок на учебната 2021-2022 г.

График на пътуващите ученици от с. Капитан Димитриево и с. Радилово

Приемен график на училищния психолог  за I срок на учебната 2021-2022 г.

Седмично разписание I срок, 2021-2022 учебна година