•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2021/2022 учебна година

Мерки за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и за трайно задържане на ученици

Мерки за недопускане на фиктивно записани ученици

Мерки за подкрепа на учениците в риск от отпадане

Механизам за оценяване на риска за отпадане на ученици от училище за учебната 2021-2022г.

Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 5 а клас

Учебен план 5 б клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 6 а клас

Учебен план 6 б клас

Учебна план 7 клас

Учебен план 7 а клас

Учебен план 7 б клас

ЕТИЧЕН КОДЕКС

План за квалификация

Заявление до класния ръководител

Заявление до Директора за отсъствие на ученик

Годишен план за дейността на училището за учебната 2021-2022г.

Годишен план на ученическия съвет през учебната 2021-2022 г.

Годишен план на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците за учебната 2021-2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021-2022 г.

Организация на учебния ден

План за взаимодействие между училищната общност и родителите за учебната 2021-2022 г.

План за дейността на училищния психолоз за учебната 2021-2022 г.

План за здравно и екологично образование и възпитание

План за осигуряване на нормален процес при зимни условия за учебната 2021-2022 г.

План на комисията за защита при бетствия, аварии и оказване на първа помощ за учебната 2021-2022 г.

Правила за работа с електронен дневник, информационни ситеми, образователни платформи и социални мрежи

Правила и мерки за провеждане на обучението в условията на извънредна епидемиологична обстановка

Правилник за дейността на ОУ ''Петко Р. Славейков'' гр. Пещера през учебната 2021-2022 г.

Програма за подкрепа на личностното пазвитие на ученика за учебната 2021-2022 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на употребата на наркотични вещества

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за учебната 2021-2022 г.

Стратегия за развитие на ОУ ''Петко Р. Славейков'' гр. Пещера за периода 2020-2024 г. Актуализация за учебната 2021-2022 г.

Отчет заизпълнение на стратегията за развитие на ''ОУ Петко Р. Славейков'' гр. Пещера за учебната 2021-2022 г.

Учебна програма за насърчаване на грамотността за учебната 2021-2022 г.

Училищна програма за гражданско образование за учебната 2021-2022 г.

Форми на обучение за учебната -2021-2022 г.