•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2022/2023 учебна година

График за контролни работи през втория учебен срок за I - IV  клас през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на ДЧК на учители ЦОУД за втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на ДЧК през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на класни работи за V - VII клас през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на класни работи за първи срок за учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на консултации в I - IV клас през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на консултации по  учебни предмети с учениците V - VII клас за втория учебен срок на учебната 2022-2023 г

График за провеждане на консултации по предмети V - VII клас през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на консултации по предмети с учениците I - IV клас за първи срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците I - IV клас за II учебен срок на учебната 2022-2023 г. (2)

График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците от V - VII клас за първи срок на учебната 2022-2023 година.

График за провеждане на контролни работи в V - VII клас през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за провеждане на спортни дейности през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График на консултациите на учители-специалисти с ученици от ЦОУД през първи срок на учебната 2022-2023 година.

График на консултациите на учителите в ЦОУД през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График на основание чл. 20, ал. 1, т.4 от Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда за провеждане на допълнителния час на класа през първи срок на учебната 2022-2023 година.

График на учителите за групите в ЦОУД за водене на задължителната документация, за консултиране на родители през първи учебен срок на учебната 2022-2023 година.

Учебен час за спортни дейности през учебната 2022-2023 година.