•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2022/2023 учебна година

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2022-2023 г.

Временни противоепидемични мерки за организиране е провеждане на обучение в ОУ ``Петко Р, Славейков`` през учебната 2022-2023 година

Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции, на територията на училището или извън него

Годишен план за дейността на училището

Годишен план за квалификация на педагогическите кадри от МО ''Начални учители'' за учебната 2022-2023 г.

Годишен план за квалификация на педагогическите кадри от МО ''Природни науки и спорт'' за учебната 2022-2023 г.

Годишен план за квалификация на педагогическите кадри от МО ''Хуманитарни науки и изкуства'' за учебната 2022-2023 г.

Годишен план на комисията за превенция на противообществените прояви

Годишен план на ученическия съвет

Етичен кодекс

Мерки за повишаване на резултатите от  НВО - Български език и литература и Матекатика - IV и VII  клас

План за взаимодействието между училищната общност и родителите

План за дейността на училищната комисия за прием на ученици в I и V клас за учебната 2023-2024 година

План за дейността на училищния психолог за учебната 2022-2023 година

План за защита при бетствия, аварии и терористични заплахи

План за здравно и екологично образование и възпитание

План за осигуряване на нормален учебен процес при зимни условия

План на комисията за организиране на училищни празници и тържества

План на комисията по разработване на проекти и национални програми

Програма за превенция на употребата на наркотични вещества

Стратегия за развитие за периода 2020-2024 година

Училищна програма за гражданско образование

Училищна програма за интеркултурно образование за 2022-2023 учебна година

Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността

Заявление до класния ръководител

Заявление до Директора за отсъствие на ученик

Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

План за квалификация на педагогическите кадри

План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност за учебната 2022-2023 година

План за работата на училищен координационен съвет за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2022-2023 година

План на дейностите по безопасност на движението на учениците, педагогическия и непадогическия персонал от ОУ ``Петко Р. Славейков`` - гр. Пещера през учебната 2022-2023 година

Правила за квалификационната дейност в ОУ Петко Р. Славейков гр. Пещера

Правила за работа с електронен дневник, информационни системи, образователни платформи и социални мрежи в ОУ ``Петко Р. Славейков`` гр. Пещера

Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2022-2023 година

Правилник за дейността на ОУ Петко Р. Славейков - гр. Пещера през учебната 2020-2023 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание, труд за учебната 2022-20232 година

Приемен график на училищния психолог за първи срок на учебната 2022-2023 година

Програма за личностното развитие на ученика за учебната 2022-2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи за учебната 2022-2023 година

Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I - III клас за учебната 2022-2023 година

Спортен календар за учебната 2022-2023 година

Учебен план за дейността на училището за учебната 2022-2023 година

Учебен час за спортни дейности през учебната 2022-2023 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Форми на обучение през учебната 2022-2023 година

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за III а клас

Училищен учебен план за IV a клас

Училищен учебен план за V а клас

Училищен учебен план за V клас -самостоятелна форма

Училищен учебен план за VI а клас

Училищен учебен план за VI б клас

Училищен учебен план за VI клас - самостоятелна форма

Училищен учебен план за VII а клас

Училищен учебен план за VII б клас

Училищен учебен план за VII клас - самостоятелна форма