•  
  •  
  •  
  •  

 

 

2022/2023 учебна година

Списък на учебници и учебни помагала за учебната 2022-2023 г.

Временни противоепидемични мерки за организиране е провеждане на обучение в ОУ ``Петко Р, Славейков`` през учебната 2022-2023 година

Вътрешни правила за организиране и провеждане на участието на ученици в мероприятия, организирани от училището или от други институции, на територията на училището или извън него

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Организация на учебния ден за учебната 2022-2023 година

План за квалификация на педагогическите кадри

План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност за учебната 2022-2023 година

Правила за квалификационната дейност в ОУ Петко Р. Славейков гр. Пещера

Правилник за дейността на ОУ Петко Р. Славейков - гр. Пещера през учебната 2022-2023 година

Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите от изпитванията на учениците от I - III клас за учебната 2022-2023 година

Стратегия за развитие за периода 2020-2024 година

Училищен учебен план за I а клас

Училищен учебен план за II а клас

Училищен учебен план за III а клас

Училищен учебен план за IV a клас

Училищен учебен план за V а клас

Училищен учебен план за V клас -самостоятелна форма

Училищен учебен план за VI а клас

Училищен учебен план за VI б клас

Училищен учебен план за VI клас - самостоятелна форма

Училищен учебен план за VII а клас

Училищен учебен план за VII б клас

Училищен учебен план за VII клас - самостоятелна форма

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Форми на обучение през учебната 2022-2023 година

Заявление за отсъствия до Директора

Заявление за отсъствия до Класния ръководител