•  
 •  
 •  
 •  

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ е в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Основните цели на програмата са: 

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;  
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците; 
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците; 
 • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности; 
 •  Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
 •  Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ съдържа два модула:

 • Модул 1. Изкуства 
 • Модул 2. Спорт

Дейностите, по които училището участва са:

 • Модул 2 „Спорт“

Информация за проекта:  https://web.mon.bg/bg/101131