•  
 •  
 •  
 •  

 

 

ПРОЕКТ BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ се реализира по Програма „Образование“ 2021-2027 и е между Министерството на образованието и науката (МОН) – конкретен бенефициент (КБ), и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган.

Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 година

Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева

Основната цел на проекта: разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Специфичните цели на проекта:

 • Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване на делата на преждевременно напусналото училище;
 • Повишаване на мотивацията на учениците за учение и стимулиране на творческите им изяви;
 • Изграждане подкрепяща общността, в която участниците се чувстват приобщени и значими с оглед повишаване на активността на учениците от уязвими групи в основното образование;
 • Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и ученик на непедагогическия персонал, вкл. образователните медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи и техните родители.

Очаква се за целия период на изпълнение на бъдещия проект да бъдат подкрепени общо 96 279 и групите им родители, както и да бъдат проведени обучения за малко над 4000 учители и непедагогически персонал за работа с деца и ученици от уязвими ученици.

Проектът „Успех за теб“ е фокусиран основно от 1 до 7 клас и има следните акценти:

 • общата и допълнителна подкрепа за ученици в риск от отпадане, както и върху обученията по български език и литература на ученици с цел успешното им представяне на националните външни оценявания, но и на държавните зрелостни изпити;
 • възможност за работа на  образователните медиатори и социалните работници;
 • кариерно ориентиране на учениците, за да могат да направят своя информиран избор, особено след 7-ми клас, накъде да продължат образованието си;
 • подкрепа на учениците в подготовка по учебното съдържание;
 • подкрепа на ученици чрез рехабилитации и терапии, психологическа подкрепа и др.
 • работа с деца с изявени дарби, за тяхната подготовка в областта, в която те развиват своите заложби и способности.

     

       В проекта има заложени и обучения на над 4000 педагогически специалисти и непедагогически персонал. Тук се включват и образователни медиатори, социални работници и друг непедагогически персонал.

       В дейностите са заложени и занимания по интереси, междуучилищни дейности и допълнителни обучения по учебни предмети. Идеята е учениците да преодолеят затрудненията в ученето и да преминат по-плавно през етапите на образование.

ОУ „Петко Рачов Славейков“ работи по две дейности“

Дейност 4  „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“

Дейност 5  „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование“

Линк на проекта: /https://uspeh.mon.bg/